ICC-SH451

پیروزی در بیابان 
چگونه از بیابانهای زندگی عبور کنیم

این فرصتی است تا بیابانهای زندگیمان را تبدیل به زمانی برای نزدیکتر شدن به خدا و طلبیدن قلب او کنیم تا او شخصیت و نیروی تازه ای در ما بیافریند.

نام معلم: شامیران
تاریخ شروع کلاس : Jan 8, 2023
تعداد جلسات : ۴ جلسه


لطفا جهت دریافت لینک شرکت در کلاس آنلاین این فرم را تکمیل نمایید
اطلاعات شما

 
 
 
 
 
لطفا اسمی که در زوم با آن نام وارد جلسه میشوید را در زیر وارد کنید
 
لطفاً به سوالات زیر پاسخ دهید

Please select one option.
 
 

Description

پیروزی در بیابان 
چگونه از بیابانهای زندگی عبور کنیم

این فرصتی است تا بیابانهای زندگیمان را تبدیل به زمانی برای نزدیکتر شدن به خدا و طلبیدن قلب او کنیم تا او شخصیت و نیروی تازه ای در ما بیافریند.

نام معلم: شامیران
تاریخ شروع کلاس : Jan 8, 2023
تعداد جلسات : ۴ جلسه


لطفا جهت دریافت لینک شرکت در کلاس آنلاین این فرم را تکمیل نمایید