ICC-HI424-OL-2-2023

زندگی در ملکوت
رابطه با کلیسا - شهادت و بشارت

حفظ تعادل روحانی در زندگی - بشارت و شهادت - نجات

نام معلم: هایده
تاریخ شروع کلاس :Aug 6, 2023
تعداد جلسات : ۴ جلسه

لطفا جهت دریافت لینک شرکت در کلاس آنلاین این فرم را تکمیل نمایید
اطلاعات شما

 
 
 
 
 
لطفا اسمی که در زوم با آن نام وارد جلسه میشوید را در زیر وارد کنید
 
لطفاً به سوالات زیر پاسخ دهید

Please select one option.
 
 

Description

زندگی در ملکوت
رابطه با کلیسا - شهادت و بشارت

حفظ تعادل روحانی در زندگی - بشارت و شهادت - نجات

نام معلم: هایده
تاریخ شروع کلاس :Aug 6, 2023
تعداد جلسات : ۴ جلسه

لطفا جهت دریافت لینک شرکت در کلاس آنلاین این فرم را تکمیل نمایید