ICC-HI423

زندگی در ملکوت
زندگی در ملکوت خدا : بشارت و شهادت ؛ حفظ تعادل روحانی در چرخۀ زندگی

در این کلاس در مورد نجات و وظیفه و مآموریت یک ایماندار پس از ایمان آوردن و دریافت نجات ؛ و چگونگی حفظ تعادل روحانی ( چک آپ روحانی) بحث و گفتگو خواهد شد

نام معلم: هایده
تاریخ شروع کلاس : Sep 4, 2022
تعداد جلسات : ۴ جلسه

لطفا جهت دریافت لینک شرکت در کلاس آنلاین این فرم را تکمیل نمایید
اطلاعات شما

 
 
 
 
 
لطفا اسمی که در زوم با آن نام وارد جلسه میشوید را در زیر وارد کنید
 
لطفاً به سوالات زیر پاسخ دهید

Please select one option.
 
 

Description

زندگی در ملکوت
زندگی در ملکوت خدا : بشارت و شهادت ؛ حفظ تعادل روحانی در چرخۀ زندگی

در این کلاس در مورد نجات و وظیفه و مآموریت یک ایماندار پس از ایمان آوردن و دریافت نجات ؛ و چگونگی حفظ تعادل روحانی ( چک آپ روحانی) بحث و گفتگو خواهد شد

نام معلم: هایده
تاریخ شروع کلاس : Sep 4, 2022
تعداد جلسات : ۴ جلسه

لطفا جهت دریافت لینک شرکت در کلاس آنلاین این فرم را تکمیل نمایید