ICC-HI422-OL-2-2023

(آنلاین) زندگی در ملکوت
رازگاهان - کلام - دعا


رابطه با خدا از طریق خواندن روزانه کلام ( رازگاهان ) کلید تبدیل ما

نام معلم: هایده
تاریخ شروع کلاس :Jun 4, 2023
تعداد جلسات : ۴ جلسه

لطفا جهت دریافت لینک شرکت در کلاس آنلاین این فرم را تکمیل نمایید
اطلاعات شما

 
 
 
 
 
لطفا اسمی که در زوم با آن نام وارد جلسه میشوید را در زیر وارد کنید
 
لطفاً به سوالات زیر پاسخ دهید

Please select one option.
 
 

Description

(آنلاین) زندگی در ملکوت
رازگاهان - کلام - دعا


رابطه با خدا از طریق خواندن روزانه کلام ( رازگاهان ) کلید تبدیل ما

نام معلم: هایده
تاریخ شروع کلاس :Jun 4, 2023
تعداد جلسات : ۴ جلسه

لطفا جهت دریافت لینک شرکت در کلاس آنلاین این فرم را تکمیل نمایید