ICC-FI321

درخت معرفت نیک و بد امروز در زندگی ما چیست؟
تاریخ شروع کلاس : ۶ مارچ ۲۰۲۲
تعداد جلسات : ۳ جلسه

لطفا جهت دریافت لینک شرکت در کلاس آنلاین این فرم را تکمیل نمایید
اطلاعات شما

 
 
 
 
 
لطفا اسمی که در زوم با آن نام وارد جلسه میشوید را در زیر وارد کنید
 
لطفاً به سوالات زیر پاسخ دهید

Please select one option.
 
 

Description

درخت معرفت نیک و بد امروز در زندگی ما چیست؟
تاریخ شروع کلاس : ۶ مارچ ۲۰۲۲
تعداد جلسات : ۳ جلسه

لطفا جهت دریافت لینک شرکت در کلاس آنلاین این فرم را تکمیل نمایید