ICC-FA457

زندگی یوسف, حاکمیت مطلق خدا
برکت دادن یعقوب به پسرانش، پیشبینی دریافت برکت در مسیح

در سختیها نباید فراموش کنیم که خدا حاکم مطلق زمین و آسمان است. کمتر کسی میتواند بگوید که زندگی سخت یوسف را تجربه کرده است. داستان زندگی یوسف، داستان سختی و زجر کشیدن اوبه خاطر شرارت انسان است. دست پر توان خدا را در زندگی یوسف میبینیم. کاری که انسان به نیت شر انجام میدهد، خدا برای خیریت انسانها از آن استفاده میکند. در این کلاس در میابیم که ادامه این حاکمیت و انتقال برکات از یعقوب به نسلهای او پیش پرده ای برای دریافت برکت در مسیح عیسی میباشد.

نام معلم: فهیمه
تاریخ شروع کلاس :Apr 2, 2023
تعداد جلسات : ۴ جلسه


لطفا جهت دریافت لینک شرکت در کلاس آنلاین این فرم را تکمیل نمایید
اطلاعات شما

 
 
 
 
 
لطفا اسمی که در زوم با آن نام وارد جلسه میشوید را در زیر وارد کنید
 
لطفاً به سوالات زیر پاسخ دهید

Please select one option.
 
 

Description

زندگی یوسف, حاکمیت مطلق خدا
برکت دادن یعقوب به پسرانش، پیشبینی دریافت برکت در مسیح

در سختیها نباید فراموش کنیم که خدا حاکم مطلق زمین و آسمان است. کمتر کسی میتواند بگوید که زندگی سخت یوسف را تجربه کرده است. داستان زندگی یوسف، داستان سختی و زجر کشیدن اوبه خاطر شرارت انسان است. دست پر توان خدا را در زندگی یوسف میبینیم. کاری که انسان به نیت شر انجام میدهد، خدا برای خیریت انسانها از آن استفاده میکند. در این کلاس در میابیم که ادامه این حاکمیت و انتقال برکات از یعقوب به نسلهای او پیش پرده ای برای دریافت برکت در مسیح عیسی میباشد.

نام معلم: فهیمه
تاریخ شروع کلاس :Apr 2, 2023
تعداد جلسات : ۴ جلسه


لطفا جهت دریافت لینک شرکت در کلاس آنلاین این فرم را تکمیل نمایید