ICC-DO431

تعمید
چرا یک ایماندار تعمید میگیرد؟

اگر مایل به شناخت تعمید، نحوه انجام تعمید، شرایط تعمید دهنده و تعمید گیرنده هستید در این کلاس ۴ جلسه ای با ما همراه شوید

نام معلم: دخی
تاریخ شروع کلاس : Sep 4, 2022
تعداد جلسات : ۴ جلسه

لطفا جهت دریافت لینک شرکت در کلاس آنلاین این فرم را تکمیل نمایید
اطلاعات شما

 
 
 
 
 
لطفا اسمی که در زوم با آن نام وارد جلسه میشوید را در زیر وارد کنید
 
لطفاً به سوالات زیر پاسخ دهید

Please select one option.
 
 

Description

تعمید
چرا یک ایماندار تعمید میگیرد؟

اگر مایل به شناخت تعمید، نحوه انجام تعمید، شرایط تعمید دهنده و تعمید گیرنده هستید در این کلاس ۴ جلسه ای با ما همراه شوید

نام معلم: دخی
تاریخ شروع کلاس : Sep 4, 2022
تعداد جلسات : ۴ جلسه

لطفا جهت دریافت لینک شرکت در کلاس آنلاین این فرم را تکمیل نمایید